Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija – Upravi za sprečavanje pranja novca

23 jun 2021 

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18 i 157/20), člana 9. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje 51 Bpoj: 112-4965/2021 od 28. maja 2021. godine, Ministarstvo finansija, Uprava za  sprečavanje pranja novca oglašava

 

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA – UPRAVI ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

 

 

            I Organ u kome se radna mesta popunjavaju

 

Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, Beograd, Resavska 24.

 

            II Radna mesta koja se popunjavaju:

 

1) radno mesto za podršku poslovima sprečavanja finansiranja terorizma, Sektor za analitiku i sprečavanje finansiranja terorizma, Grupa za sprečavanje finansiranja terorizma, zvanje mlađi savetnik,  - 1 izvršilac;

Opis poslova: Učestvuje u utvrđivanju opravdanosti sumnje da se radi o finansiranju terorizma u izveštajima o sumnjivim i gotovinskim transakcija dobijenim od obveznika, prema zadatim kriterijumima; pretražuje baze podataka i vrši provere dobijenih podataka u odnosu na prethodno predmete; pridružuje podatke u već otvorene predmete i o tome obaveštava zaduženo lice po predmetu; postavlja analitičke upite u bazi podataka u cilju otkrivanja sumnjivih transakcija koje ukazuju na finansiranje terorizma; analizira prikupljene podatke o izvršenim transakcijama u cilju otkrivanja činjenica koje ukazuju na pranje novca ili finansiranja terorizma; prikuplja dodatne podatke u slučaju finansiranje terorizma iz raspoloživih baza carinskih organa, baza Ministarstva unutrašnjih poslova, Poreske uprave i drugih državnih organa, kao i javno dostupnih baza podataka; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe. 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu najmanje 1 godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 

                 2) radno mesto za podršku poslovima usaglašenosti sa poreskim propisima, Grupa za primenu usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou, zvanje mlađi savetnik - 1 izvršilac;

Opis poslova: Prikuplja podatke i pruža stručnu podršku u izradi statističkih izveštaja u praćenju i utvrđivanju stanja vezano za usaglašenost poreskih propisa; prikuplja informacije potrebne za izradu strateških i planskih dokumenata i priprema priloge za relevantna programska i strateška dokumenta od značaja za izvršenje obaveza i ostvarivanje ciljeva i nadležnosti organa u oblasti međunarodnih poreskih propisa; ažurira bazu podataka za potrebe priprema analiza i priprema statističke izveštaje; priprema podatke relevantne za analizu statističkih izveštaja; prikuplja podake i učestvuje u izradi izveštaja iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.  

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 1 godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 

            III Mesto rada: Beograd, ul. Resavska broj 24

 

            IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

 

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

 

            U izbornom postupku proveravaju se:

1.      Opšte funkcionalne kompetencije, i to:

•   „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pismeno)  
•   „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru) 
•   „Poslovna komunikacija” – proveravaće se putem simulacije (pismeno).


            Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz.

            Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.

            Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, http://www.suk.gov.rs/

 

            2. Posebne funkcionalne kompetencije:

            Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

            Za radno mesto pod rednim brojem 1:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranje dostupnih informacija) proveravaće se pismeno putem simulacije.

            Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - propisi iz nadležnosti organa (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma) proveravaće se pismeno putem simulacije.

            Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – strani jezik (engleski jezik B1+) proveravaće se pismeno putem testa.

Napomena: Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

 

            Za radno mesto pod rednim brojem 2:

            Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada - studijsko-analitički poslovi  (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se pismeno  putem simulacije.

            Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - propisi iz nadležnosti organa (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Sporazum između Vlade SAD i Vlade RS sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene Fatka propisa) proveravaće se pismeno putem simulacije.

            Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – strani jezik (engleski jezik B1) proveravaće se pismeno putem testa.

Napomena: Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

            Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Ministarstva finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, u delu Konkursi https://www.uprava.gov.rs.

 

            3. Provera ponašajnih kompetencija za radna mesta 1 i 2:

            Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

 

            4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

            Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

 

            V Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

 

            VI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i internet prezentaciji  Ministarstva finansija – Uprave za sprečavanje pranja novca, Resavska 24, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta” ili u štampanoj verziji na pisarnici Uprave za sprečavanje pranja novca, Resavska broj 24, Beograd.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u ob