Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

18 april 2018

Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 17. stav 1. i člana 33. stav 1. i 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09), a u skladu sa Zaključkom Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, 51 broj: 112-1676/2018-1 od 28. februara 2018. godine i  51 broj: 112-2876/2018 od 27. marta 2018. godine oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta.
 

          I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca, Beograd, ulica Masarikova broj 2.

 

          II Radno mesta koja se popunjavaju:

 

1. inspektor u kontroli, razvrstano u zvanje - savetnik, u Odseku za nadzor, objavljivanjem javnog konkursa – 1 izvršilac.

 

Uslovi za rad na radnom mestu su: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru naučno-obrazovnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet, MS office).

 

Opis poslova: Obavlja poslove inpekcijskog nadzora; sačinjava zapisnike o izvršenoj kontroli i donosi rešenja u upravnom  postupku kojima se nalaže otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti, kao i rešenja kojim se nalaže subjektu da omogući vršenje kontrole; podnosi krivične prijave, prijave za privredne prestupe i zahteve za pokretanje prekršajnog postupka; sačinjava izveštaje i informacije o uočenim specifičnostima u kontroli i periodične i godišnje izveštaje o radu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 

 

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa kojima se uređuje sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u našoj državi na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma poznavanje; Zakona o inspekcijskom nadzoru, Zakon o privrednim prestupima - proveravaće se usmeno; poznavanje strukture i funkcionisanja državnih organa Republike Srbije - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru;  znanje engleskog jezika -  proveravaće se usmeno; veština komunikacije - proveravaće se usmeno.

 

2. za poslove podrške  inspekcijskom nadzoru, razvrstano u zvanje – mlađi savetnik, u Odseku za nadzor, objavljivanjem javnog konkursa – 1 izvršilac

Uslovi za rad na radnom mestu su: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih  nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama,specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet, MS office).

Opis poslova: Učestvuje u obavljanju poslova inpekcijskog nadzora; sarađuje u obavljanju potrebnih priprema za preglede, nadzor ili kontrolu: upoznavanje s relevantnim propisima, najava pregleda, nadzora ili kontrole nadležnima u objektu pregleda; pomaže u obavljanju poslova inspekcijskog pregleda, kontrole ili nadzora (redovni, kontrolni, vanredni), u sačinjavanju zapisnika nalaganju mera, odnosno donošenja rešenje radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti; prikuplja podatke, informacije i izveštava podnosioce o preduzetim merama i daje obaveštenja strankama; pomaže u izrađivanju periodičnih izveštaja o izvršenim inspekcijskim pregledima, nadzoru ili kontroli i naloženim merama; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa kojima se uređuje sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u našoj državi na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma poznavanje; Zakona o inspekcijskom nadzoru, - proveravaće se usmeno; poznavanje strukture i funkcionisanja državnih organa Republike Srbije - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru;  znanje engleskog jezika -  proveravaće se usmeno; veština komunikacije - proveravaće se usmeno.

 

3. za podršku poslovima sprečavanja finansiranja terorizma, razvrstano u zvanje – mlađi savetnik, u Grupi za sprečavanje finansiranja terorizma, objavljivanjem javnog konkursa – 1 izvršilac

 

Uslovi za rad na radnom mestu su: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih  nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama,specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet, MS office).

Opis poslova: Učestvuje u utvrđivanju opravdanosti sumnje da se radi o finansiranju terorizma u izveštajima o sumnjivim i gotovinskim transakcija dobijenim od obveznika, prema zadatim kriterijumima; pretražuje baze podataka i vrši provere dobijenih podataka u odnosu na prethodno predmete; pridružuje podatke u već otvorene predmete i o tome obaveštava zaduženo lice po predmetu; postavlja analitičke upite u bazi podataka u cilju otkrivanja sumnjivih transakcija koje ukazuju na finansiranje terorizma; analizira prikupljene podatke o izvršenim transakcijama u cilju otkrivanja činjenica koje ukazuju na pranje novca ili finansiranje terorizma; prikuplja dodatne podatke u slučaju finansiranje terorizma iz raspoloživih baza carinskih organa, baza Ministarstva unutrašnjih poslova, Poreske uprave i drugih državnih organa, kao i javno dostupnih baza podataka;  obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe. 

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa kojima se uređuje sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u našoj državi na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma poznavanje; Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (Sl. glasnik 29/2015 i 113/17), Zakona o međunarodnim merama ograničavanja (Sl. Glasnik 10/2016); Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1373 (2001); Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi sa finansiranjem terorizma, Pravilnik o načinu obaveštavanja fizičkih i pravnih lica o promeni na listi označenih lica donetih od strane SB UN-a i drugih međunarodnih organizacija u kojima je R. Srbija član (Sl. glasnik 13/2018) - proveravaće se usmeno; poznavanje strukture i funkcionisanja državnih organa Republike Srbije - proveravaće se usmeno;   poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; znanje engleskog jezika -  proveravaće se usmeno,  veština komunikacije - proveravaće se usmeno.

 

4. za podršku finansijsko-materijalnim poslovima, razvrstano u zvanje - saradnik, u Odseku za materijalno-finansijske i opšte poslove, objavljivanjem javnog konkursa – 1 izvršilac

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru (Word, Excel).

Opis poslova: Učestvuje u izradi predloga finansijskog plana za izradu zakona o  budžetu; učestvuje u izradi konačnog finansijskog plana; evidentira, obrađuje i priprema dokumentaciju za sve troškove i račune Uprave i dostavlja Upravi za trezor na isplatu; priprema akte u vezi sa nabavkom potrebnih sredstava za rad Uprave; priprema naloge za plaćanje; priprema naloge za isplatu zarada i naknada iz radnih odnosa; izrađuje manje složene analize iz finansijsko-računovodstvene oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o računovodstvu i Uredbe o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave - proveravaće se usmeno; poznavanje strukture i funkcionisanja državnih organa Republike Srbije - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; znanje engleskog jezika -  proveravaće se usmeno,  veština komunikacije - proveravaće se usmeno.

 

 

          III Mesto rada: Beograd, Masarikova br. 2

 

          IV Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca 11000 Beograd, Masarikova 2, sa naznakom: „Za javni konkurs“.

 

          V Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Jadranka Vulić, telefon 011/2060153

 

          VI Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

            VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje listu - „Poslovi“.

 

          VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu sa naznačenim radnim mestom na koje se konkuriše; izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo) i potvrda da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

 

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.  Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Ministarstva finansija, na adresi www.mfin.gov.rs u delu „Zapošljavanje-Konkursi“.Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

 

            IX Trajanje radnog odnosa: Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

 

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština, obaviće se počev od 7. maja 2018. godine u prostorijama Ministarstva finansija – Uprave za sprečavanje pranja novca, Beograd, Masarikova 2, o čemu će učesnici konkursa blagovremeno biti obavešteni na brojeve telefona ili adrese koje navedu u svojim prijavama.

 

          Napomena:

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Shodno članu 9. Zakona o državnim službenicima kojim je utvrđeno da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata zasniva na stručnoj osposobljenosti, znanju i veštinama, kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, dostavljaju dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) biće odbačene zaključkom konkursne komisije. Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Uprave za sprečavanje pranja novca: www.apml.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi”.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.