Podnesite prijavu

Ukoliko utvrdite da imate poslovni odnos ili drugih sličan odnos sa označenim licem, dužni ste to da prijavite Upravi za sprečavanje pranja novca u predviđenom obrascu:

Prijavljivanje sumnjivih aktivnosti, Ograničavanje raspolaganja imovinom, Obrasci, Finansiranje terorizma, Podzakonska akta