APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Literatura za polaganje stručnog ispita

Literatura za polaganje stručnog ispita

Pitanje:

Poštovani molim Vas za tumačenje Zakona:

- koja je literatura potrebna za dobijanje licence za računovođu?

- moja kancelarija ima 30 klijenata i 5 zaposlenih. Da li je dovoljno da samo ja imam licencu?

- da li je dovoljna literatura koja se može preuzeti sa Vašeg sajta?

- pošto sam i stalni sudski veštak ekonomske struke da li je i za taj deo potrebna određena licenca?                             

Odgovor:

Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 20/09, 72/09 i 91/10 – u daljem tekstu: Zakon) obveznici, među kojima su i pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga, su dužni da imenuju ovlašćeno lice i njegovog zamenika. Na osnovu člana 40. stav 1. Zakona, ovlašćeno lice i njegov zamenik moraju imati licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica. Ova obaveza važi bez obzira na broj zaposlenih kod obveznika.

Što se tiče stručnog ispita, on se sastoji iz opšteg i posebnog dela. Opšti deo se odnosi na poznavanje materije sadržane u Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. U posebnom delu stručnog ispita se proverava znanje kandidata o specifičnostima rizika za pranje novca i finansiranja terorizma u odnosu na oblast koja je posebna za svakog obveznika. Program za polaganje opšteg dela stručnog ispita, kao i program za polaganje posebnog dela stručnog ispita odštampani su uz Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 7/2010 i 41/2011 – u daljem tekstu: Pravilnik), koji se nalazi na sajtu Uprave (www.apml.gov.rs),  i čini njegov sastavni deo. Literatura za polaganje ispita se može preuzeti besplatno sa sajta Uprave i u njoj se nalazi celokupna materija potrebna za polaganje stručnog ispita.

U listi obveznika se  ne nalaze  lica koja se bave poslovima sudskog veštačenja i zbog toga Vam nije potrebna licenca za obavljanje delatnosti sudskog veštaka.

 

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca