APML logo
Српски Srpski English
Početna > O Upravi > Uprava za sprečavanje pranja novca

Uprava za sprečavanje pranja novca

Uprava za sprečavanje pranja novca je finansijsko-obaveštajna služba Republike Srbije, koja je centralni organ u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Nadležnost Uprave je propisana Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Obveznici po tom Zakonu Upravi dostavljaju izveštaje o sumnjivim transakcijama i licima, koje zatim Uprava za sprečavanje pranja novca dalje analizira, prikuplja dodatne informacije, i ako nađe da u konkretnom slučaju postoji osnovana sumnja na pranje novca ili finansiranje terorizma, podatke o tome prosleđuje nadležnim organima, a pre svega, nadležnim tužilaštvima i policiji. Uprava može, bez prethodne prijave sumnjive transakcije, sama uočiti da postoji sumnja da neko lice ili organizovana grupa pere novac ili da postoji osnovana sumnja na finansiranje terorizma, pa onda zatražiti podatke od obveznika i drugih državnih organa. Takođe, Uprava može pokrenuti postupak prikupljanja i analize podataka i osnovu inicijative drugog državnog organa, kao što su: sudovi, tužilaštva, Bezbednosno-informativna agencija, Komisija za hartije od vrednosti i policije i dr.

Uprava za sprečavanje pranja novca, iako jedina u svom nazivu ima „sprečavanje pranje novca“ nije jedini organ koji se bavi borbom protiv pranja novca. Osim Uprave za sprečavanje pranja novca, celokupan sistem za sprečavanje pranja novca se sastoji od:

  • Obveznika, odnosno svih onih predstavnika finansijskog i nefinansijskog sektora koji su dužni da primenjuju propise za sprečavanje pranja novca (banke, osiguravajuća društva, revizori...). Njihov cilj je da kroz primenu radnji i mera propisanih zakonom, stvore nepovoljnu klimu za pranje novca u jednoj državi. Iako nisu nazvani obveznicima, i advokati su dužni da primenjuju radnje i mere propisane Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
  • Nadležnih nadzornih organa, koji kontrolišu primenu propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika, te na taj način osiguravaju pravilnu primenu propisa i funkcionisanje sistema u ovom delu. Nadležni nadzorni organi su: Narodna banka Srbije, Komisija za hartije od vrednosti, Devizni inspektorat, Uprava za sprečavanje pranja novca, Ministarstvo trgovine i usluga...
  • Policije, tužilaštva i sudova – odnosno organa koji čine represivni deo sistema za sprečavanje pranja novca, na način što gone učinioce krivičnog dela pranja novca. Rad ovog dela sistema je od suštinske važnosti: kroz gonenje  “perača novca” ili “finansijera terorizma”, njihovo oštro kažnjavanje i oduzimanje imovine utiče se na generalnu prevenciju, odnosno, šalje se poruka društvu da se pranje novca u Srbiji ne isplati, i na taj način se potencijalni perači novca odvraćaju od vršenja ovog dela.

Pranje novca je proces prikrivanja nezakonitog porekla novca ili imovine stečenih kriminalom. U slučajevima kada je imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dela, kriminalac ili organizovana kriminalna grupa, traže način da koriste stečeni novac ili imovinu tako da svojim aktivnostima ne privlače pažnju nadležnih organa. Stoga vrše čitav niz transakcija sa krajnjim ciljem da se navedeni novac ili imovina prikažu kao zakonito stečeni. Novac u ovom procesu često menja svoj oblik i prebacuje se sa jednog na drugo mesto. Pranje novca je proces koji prevazilazi nacionalne granice, te i mehanizmi borbe protiv ovog oblika kriminala moraju imati međunarodni karakter.

Finansiranje terorizma je obezbeđivanje ili prikupljanje imovine ili pokušaj obezbeđivanja i prikupljanja imovine, u nameri da se ta imovina koristi, ili sa znanjem da može biti korišćena, u celosti ili delimično, za izvršenje terorističkog akta, od strane terorista ili od strane terorističkih organizacija.

Na međunarodnom planu, Uprava aktivno učestvuje u radu Manivala (MoneyVAL), jednog od komiteta Saveta Evrope koji okuplja stručnjake za problematiku sprečavanja pranja novca i koji funkcioniše na principu uzajamnih evaluacija država članica. Uprava je član i međunarodnog udruženja finansijskih obaveštajnih službi – Egmont grupe od jula 2003. godine. Članstvo je potvrda da je Uprava zadovoljila međunarodno priznate kriterijume i da je u mogućnosti da efikasno i sigurno razmenjuje finansijske obaveštajne podatke sa srodnim institucijama širom sveta. Svi razmenjeni podaci imaju karakter službene tajne i mogu se koristiti samo u svrhe i na način propisan zakonom. Od juna 2010. godine Uprava za sprečavanje pranja novca, koja ima svojstvo posmatrača, učestvuje u radu Evroazijske grupe za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Od decembra 2010. godine, izmenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprave je dobila nadležnost u inspekcijskom nadzoru određenih obveznika: revizora, račanovođa, preduzetnika i pravnih  lica  koji se bave faktoringom ili forfetingom, poreskih savetnika i dr.

Uprava takođe nastoji da u saradnji sa drugim državnim organima i obveznicima utvrdi potrebe za daljom obukom, koja se realizuje kroz seminare i radionice, a ima za cilj uspešniju primenu zakona u svim njegovim aspektima. Uprava za sprečavanje pranja novca teži da u saradnji sa drugim državnim organima doprinese jačanju sistema za otkrivanje i sprečavanje pranja novca u Srbiji i očuvanju integriteta finansijskog sistema države.

 
Datoteke za preuzimanje

Informator o radu, ažuriran 29.1.2018. godine1563KB.pdf
Informator o radu, ažuriran 29.1.2018. godine1563KB.pdf
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca