APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Da li je zadruga računovođa obveznik po Zakonu?

Da li je zadruga računovođa obveznik po Zakonu?

Pitanje:

Zadruga računovođa Konto obavlja samo knjigovodstvene poslove za svoje klijente direktnim vođenjem poslovnih knjiga i angažovanjem zadrugara po Ugovoru o delu.

1.  Da li je zadruga računovođa Konto obveznik po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma?

2. Ovlašćena lica u zadruzi su svi zadrugari koji imaju aktivne ugovore. Kako u tom slučaju da zadruga dostavlja spisak ovlašćenih lica i koliko puta godišnje?

3. Zadruga vodi poslovne knjige za Srpsku naprednu stranku od osnivanja. I ovde se radi samo o knjigovodstvenim poslovima. U koju grupu rizika bi zadruga trebala da svrsta političke stranke, s obzirom da su zakonski zastupnici funkcioneri?

  

 

Odgovor:

1. Članom 4. stav 1. tačka 14) Zakona kao obveznici su predviđeni preduzetnici i pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga. Neposrednim uvidom u registar Agencije za privredne registre, Zadruga računovođa „Konto“ (u daljem tekstu: Zadruga) sa sedištem u Beogradu-Vračar, ul. Bulevar Kralja Aleksandra br. 86-90, MB:17252364 ima svojstvo pravnog lica registrovanog za obavljanje pretežne delatnosti koja nosi naziv računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje, pod šifrom 6920.

S tim u vezi, mišljenja smo da Zadruga jeste obveznik u smislu člana 4. stav 1. tačka 14) Zakona, s obzirom da je ista registrovana za obavljanje računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, kao i za poresko savetovanje.

2.Zadruga je dužna da postupa u skladu sa članom 49. Zakona i imenuje ovlašćeno lice i njegovog zamenika za vršenje pojedinih radnji i mera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje terorizma koje ispunjava uslove iz člana 50. Zakona. U skladu su članom 52. stav 3. Zakona, Zadruga je dužna da Upravi dostavi podatke o ličnom imenu i nazivu radnog mesta ovlašćenog lica i njegovog zamenika, kao i podatke o ličnom imenu i nazivu radnog mesta člana najvišeg rukovodstva odgovornog za primenu Zakona, kao i svaku promenu navedenih podataka najkasnije u roku od 15 dana od dana imenovanja.

3.Političke stranke prema članu 5. Zakona o političkim strankama („Službeni glasnik RS“, br.36/2009 i 61/2015-odluka US) stiču status pravnog lica upisom u Registar političkih stranaka. Iz tog razloga, identitet političke stranke i zastupnika političke stranke obveznik utvrđuje i proverava u skladu sa članom 20. i 21. Zakona.  

U koju će kategoriju rizika obveznik svrstati stranku zavisi od analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, koju je obveznik dužan da izradi i detaljno ažurira u skladu sa smernicama koje donosi organ nadležan za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona, shodno članu 6. Zakona.

  

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca