APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Da li se direktor i registratori Agencije za privredne registre smatraju funkcionerom u smislu Zakona?

Da li se direktor i registratori Agencije za privredne registre smatraju funkcionerom u smislu Zakona?

Pitanje:

Da li se direktor i registratori Agencije za privredne registre smatraju funcionerom Republike Srbije?

Odgovor:

Shodno članu 3. stav 1. tačka 25) alineja (1) Zakona, funcioner Republike Srbije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funciju u zemlji, i to: predsednik države, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar, posebni savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici, i direktor posebne organizacije, kao i njegov zamenik i njegovi pomoćnici.
Prema članu 34. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018-dr.zakon), vrste posebnih organizacija su sekretarijati i zavodi, a zakonom se mogu obrazovati i posebne organizacije s drugačijim nazivom. Članom 35. stav 1. ovog zakona, posebnom organizacijom rukovodi direktor, koji za svoj rad odgovara Vladi, a stavom 2. istog člana zakona, direktora postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.
Javna agencija je, prema članu 1. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Sl.glasnik RS“, br. 18/2005 i 81/2005-ispr.) organizacija koja se osniva za razvojne, stručne ili regulatorne poslove od opšteg interesa.
U skladu sa članom 10. stav 1. Zakona o agenciji za privredne registre („Sl.glasnik RS“, br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011), direktora Agencije imenuje i razrešava Vlada, na predlog upravnog odbora, a stavom 2. istog člana ovog zakona, direktor se imenuje na period od pet godina i može ponovo biti imenovan.
S obzirom da Agencija za privredne registre, na osnovu svega napred navedenog predstavlja posebnu organizaciju, direktor Agencije za privredne registre, koga imenuje Vlada Republike Srbije se smatra funcionerom u smislu člana 3. stav 1. tačka 25) alineja (1) Zakona, dok registratori iste nisu obuhvaćeni ovim pojmom.             

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca