APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Mišljenje o primeni člana 3. stav 1. tačka 25) alineja (7), a u vezi člana 38. Zakona

Mišljenje o primeni člana 3. stav 1. tačka 25) alineja (7), a u vezi člana 38. Zakona

Pitanje:

Član 3. stav 1. tačka 25) alineja (7) definiše domaćeg funkcionera kao člana organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države.

Imajući u vidu to da Zakon ne definiše „većinsko vlasništvo države“, postoje nedoumice da li se u ovom slučaju, prilikom tumačenja koji procenat vlasništva države je opredeljujuć u definiciji funcionera, primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima, koji definiše da je 50% procenat koji opredeljuje većinsko učešće u osnovnom kapitalu ili se primenjuje procenat od 25% određen članom 3. stav 1. tačka 11. Zakona, a koji je opredeljujući za određivanje stvarnog vlasnika u određenom privrednom društvu, odnosno da li se „većinsko vlasništvo“ tumači od slučaja do slučaja, a u poređenju sa procentom vlasništva ostalih udeličara/akcionara.

Prema komercijalnim bazama koje banke koriste u ove svrhe (World Chek, Lexis Nexsis), fizička lica – članovi organa upravljanja u privrednim društvima u kojima država ima određeni procenat kapitala koji je manji od 50%, najčešće imaju status  PEP (politicaly exposed person).

Odgovor:

Povezanim licem u smislu člana 62. stav 2. tačka 4) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15 i 44/2018) u odnosu na određeno pravno lice, smatra se lice koje u tom pravnom licu poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično.

Većinsko učešće u osnovnom kapitalu, prema stavu 4. istog člana Zakona postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 50% prava glasa u društvu.

 Shodno navednom, kada država u osnovnom kapitalu učestvuje sa više od 50% prava glasa u društvu, takvo društvo se smatra privrednim društvom u većinskom vlasništvu države, a proverom preko registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, može se utvrditi da li je isto registrovano kao takvo.

 Utvrđivanje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke funkcioner je postupak koji je nezavistan od postupka utvrđivanja stvarnog vlasnika privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca