APML logo
Српски Srpski English
Početna > Instrukcija za plaćanje takse

Instrukcija za plaćanje takse

Uslov za davanje mišljenja o primeni odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 113/17) od strane Uprave za sprečavanje pranja novca je uplata republičke administrativne takse.

 Naime, shodno Zakonu o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr. i 50/2018 - usklađeni din. izn.), Tarifom republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog Zakona – tarifnim brojem 2, predviđeno je da:

 -          za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa fizičkom licu, taksa iznosi 1.550,00 dinara.

 -          za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku odnosno fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, taksa iznosi 12.630,00 dinara.

 Taksa se uplaćuje na uplatni račun javnih prihoda, broj računa: 840-742221843-57

poziv na broj 97 59-013

svrha uplate - republička administrativna taksa,

primalac sredstava - budžet Republike Srbije.

 Obveznik je dužan da priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio.

 
Datoteke za preuzimanje

Šifarnik opština251KB.pdf
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca