APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Инструкција за плаћање таксе

Инструкција за плаћање таксе

Услов за давање мишљења о примени одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 113/17) од стране Управе за спречавање прања новца је уплата републичке административне таксе.

Наиме, сходно Закону о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр. и 50/2018 - усклађени дин. изн.., 95/2018 и 38/2019-усклађени дин.изн.), Тарифом републичких административних такси, која је саставни део овог Закона – тарифним бројем 2, предвиђено је да:

 -          за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа физичком лицу, такса износи 1.600,00 динара.

 -          за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно предузетнику односно физичком лицу уписаном у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом, такса износи 13.020,00 динара.

 Такса се уплаћује на уплатни рачун јавних прихода, број рачуна: 840-742221843-57

позив на број 97 59-013

сврха уплате - републичка административна такса,

прималац средстава - буџет Републике Србије.

Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу платио.
Датотеке за преузимање

Шифарник општина251KB.pdf
2011 Управа за спречавање прања новца